CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Tiêu chuẩn ISO/TS16949 quy định Kế hoạch kiểm soát cần thực hiện như thế nào ?
Thứ bảy, 13:45 Ngày 13/08/2016 .

Thông thường, Kế hoạch kiểm soát phải bao gồm 3 giai đoạn riêng biệt, cụ thể :

a) Giai đoạn sản xuất thử: mô tả các phép đo kích thước, phép thử nguyên vật liệu và tính năng sẽ diễn ra trong quá trình sản xuất thử. Nếu có yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải có kế hoạch kiểm soát sản xuất thử.

b) Giai đoạn tiền sản xuất: mô tả các phép đo kích thước, phép thử nguyên vật liệu và tính năng xảy ra ra sau khi sản xuất thử và trước quá trình sản xuất hoàn chỉnh. Tiền sản xuất được xác định là một giai đoạn sản xuất trong quá trình tạo sản phẩm có thể cần sau khi xây dựng sản xuất thử.

c) Giai đoạn sản xuất: hệ thống tài liệu về các đặc trưng của sản phẩm/quá trình, kiểm soát quá trình, hệ thống phép đo và phép thử diễn ra trong quá trình sản xuất đại trà.

Mỗi phụ tùng phải có một kế hoạch kiểm soát, nhưng trong nhiều trường hợp, các kế hoạch kiểm soát điển hình có thể bao quát nhiều phụ tùng được sản xuất tương tự nhau sử dụng một quá trình chung.

Hiểu theo cách khách một Kế hoạch kiểm soát là một đầu ra của kế hoạch chất lượng.

Hãy liên hệ với chuyên gia tư vấn của ANA International anavn.com để được hướng dẫn thêm về chứng nhận ISO/TS16949.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN