CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Sắp tới cải tiến hệ thống xuất nhập hải quan qua internet
Thứ ba, 20:56 Ngày 24/05/2016 .

Theo thứ tự, thương buôn khai báo bộ thủ tục doanh nhân điện tử trên eCoSys. Trường hợp đã nộp thủ tục thương gia bản giấy, thương nhân cần cập nhật thủ tục trên eCoSys.

Sau chậm triển khai, doanh gia khai báo dữ liệu theo biểu loại sẵn có trên eCoSys trên hạ tầng những thông tin chính xác liên quan tới hàng hóa đang được đề xuất cấp C/O khuyến mãi và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ được quy định trong khoảng điểm c đến điểm e khoản một Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT của Bộ công thương.

những văn bản, chứng từ này phải được lái buôn chính xác bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp.

thương lái chẳng phải nộp bản giấy những văn bản, chứng từ đã đính kèm qua hệ thống eCoSys cho công ty cấp C/O, trừ trường hợp được đề nghị lúc có nghi ngờ về tính chuẩn xác của thủ tục.

Sau lúc nhận được thông báo chuẩn y giấy tờ yêu cầu cấp C/O qua internet của công ty cấp C/O, thương buôn nộp cho doanh nghiệp cấp C/O Đơn buộc phải cấp C/O và cái C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo quy định tại điểm b khoản một Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT.

doanh gia nộp hoặc xuất trình bản giấy những chứng từ khác được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT cho tổ chức cấp C/O trong trường hợp được buộc phải.

Trong thời hạn 6 giờ khiến cho việc kể bắt đầu từ nhận được giấy má đề xuất cấp C/O qua Internet, đơn vị cấp C/O sở hữu trách nhiệm thông báo trên hệ thống kết quả xét phê chuẩn giấy tờ đề xuất cấp C/O cho thương gia.

Trường hợp giấy tờ yêu cầu cấp C/O qua Internet của thương buôn không liên quan với quy định hiện hành, đơn vị cấp C/O nêu rõ lý do không bằng lòng và thông tin để thương nhân sửa đổi, bổ sung.

đơn vị cấp C/O trả kết quả cấp C/O bản giấy theo cái C/O đã được doanh nhân khai hoàn chỉnh trong 2 giờ khiến việc, nói diễn ra từ nhận được giấy má.

Đối với giấy má bắt buộc cấp C/O mẫu D, các đơn vị cấp C/O kết nạp, xử lý hồ sơ hoàn toàn theo trật tự cấp C/O qua internet. thời kì chuyển đổi trong khoảng thứ tự cấp theo hồ sơ giấy sang trật tự cấp qua Internet là 45 ngày, tính từ ngày Quyết định này mang hiệu lực.

lái buôn được chọn lọc nộp hồ sơ buộc phải cấp C/O khuyến mãi qua internet hoặc bằng giấy. Riêng thủ tục đề nghị cấp C/O mẫu D được thực hiện hoàn toàn theo trật tự cấp C/O qua internet trong khoảng ngày 30/7/2016.

Quyết định số 2412/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2016.

 Nguồn tổng hợp

Tags :Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua internet

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN